A SEGÍTŐ TAGSÁG ELŐNYEI


Magyar Digitális Oktatásért Egyesületet kifejezett szándéka, hogy a matematika, természettudományos, műszaki és informatika oktatás innovatív oktatástechnológiákra épülő, interaktív oktatási tartalmakon és módszereken keresztüli fejlesztése iránt elkötelezett pedagógusokat, szakembereket és köznevelési intézményeket maga mögött tudva, a közoktatás fejlesztésének meghatározó országos szakmai szervezetévé váljon. Célunk, hogy tevékenységünk eredményeképpen jelentősen javuljon a tanulók e tantárgyakhoz fűződő viszonya, tanulási motivációja és eredménye.

Mire van mindehhez szükség?

 • Olyan iskolákra, ahol stratégiai célként kezelve a tanuló-fókuszú, játékos, interaktív oktatási tartalmak és módszerek alkalmazását élmény tanulni és tanítani.
 • Olyan pedagógusokra, akik használják a GEOMATECH-et és más digitális tananyagokat az óráikon, akik készek fejlődni és tanulni és tudásukat megosztani másokkal.
 • Olyan diákokra, akik ismerik és szeretik alkalmazni a digitális tanulás eszközeit.
 • Olyan szakemberekre, akik szakmai és felsőoktatási tevékenységükön keresztül képesek a pedagógusok ilyen irányú szakmai érdeklődését magas színvonalon kielégíteni.

Ezért az Egyesület az oktatás valamennyi szereplőjét segítő szakmai tagként be kívánja vonni a kialakítandó tudásközösségbe. Kiemelt célja, hogy MTMI programjain, képzésein keresztül – anyagi ellenszolgáltatás nélkül – munkájukat, fejlődésüket, tudásmegosztásukat szakmailag, módszertanilag támogassa.


SEGÍTŐ TAGSÁG – PEDAGÓGUS TÁMOGATÁSA ÉS SZEMÉLYES KÖZREMŰKÖDÉSE


Az Egyesület kifejezett célja, hogy az oktatás valamennyi szereplőjét (pedagógusok, iskola vezetés, intézmények, szakemberek és támogatók) bevonja és Segítő pedagógus tagjai számára – anyagi ellenszolgáltatás nélkül – szakmai munkájukhoz, fejlődésükhöz valamint pedagógiai értékelésükhöz hatékony támogatást adjon. Ezt az Egyesület a céljainak megvalósítása során végzett tevékenységén keresztül (lásd Egyesület céljai) biztosítja minden segítő pedagógus tagja számára.

Mi támogatjuk az Ön szakmai munkáját, fejlődését és pedagógiai értékelését – Önnek csak élni kell vele!

Az Egyesület tevékenységével a pedagógus értékelés következő elvárásainak teljesítését tudja és kívánja támogatni:

 • A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz.
 • Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.
 • Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segíthetik.
 • A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.
 • Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb.
 • Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.
 • Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.
 • Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában.
 • Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, például webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz útmutatók és letölthető anyagok.
 • Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő oktatási stratégiák alkalmazására.
 • Az együttműködés, és a kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén.
 • A kapcsolattartás folyamán és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.
 • A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.
 • A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal.
 • Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában.
 • Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket.
 • Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.
 • Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.
 • Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.
 • Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.
 • Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban

Milyen tevékenységek során támogatjuk a fentieket?

 • Az oktatásban alkalmazható korszerű eszközök bemutatásával és módszertani tanácsadással ösztönözni kívánja a közoktatási intézményeket a modem technológiákra épülő, játékos, interaktív oktatási tartalmak használatára. – értékelés a) pontja
 • Egy együttműködő on-line tudásmegosztó szakmai hálózat alakít ki és működtet, amely összehozza a korszerű MTMI oktatás iránt elkötelezett iskolákat és pedagógusokat. Online platformján, rendezvényein és képzésein lehetőséget biztosít számukra tudásuk bővítésére, tapasztalataik megosztására, szakmai együttműködések kialakítására. – értékelés k) l) q) r) és s) pontja
 • Oktatási és tanácsadási tevékenységgel segíti a közoktatási intézményeket és a pedagógusokat a digitális oktatási módszertanok hétköznapi tanításba való integrálásában és a tehetséges gyerekek mentorálásában. – értékelés d) g) és h) pontjai
 • Folyamatos kutatásokat végez annak érdekében, hogy hatékony MTMI oktatást támogató technológiákat és módszertanokat találjon, valamint mérje ezek közoktatásba való integrálhatóságát és oktatási hatékonyságát, kutatási eredményeit pedig közreadja és ajánlásokat ad tagjai számára ezáltal segíti abban, hogy tagjai rendszeresen tájékozódhassanak a szaktárgyukra és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. – értékelés p) és q pontjai
 • Az Egyesület további pályázatok segítségével biztosítani kívánja tagjai számára, hogy ingyenes exkluzív, akkreditált képzések, valamint szakmai rendezvények során ismerhessék meg a legújabb oktatási trendeket és módszertanokat, amely az értékelés fent felsorolt valamennyi pontjához kapcsolódik.
 • Fenntartja és tovább fejleszti a GEOMATECH digitális oktatási rendszert (http://tananyag.geomatech.hu). az abban található digitális tananyagegységeket. – a tananyagok és az oktatási rendszertudatosan úgy lett kialakítva, hogy az megfeleljen az értékelés a)-tól i) pontjáig magas színvonalon mindegyiknek.
 • A különböző MTMI foglalkozások és lehetséges életpályák népszerűsítésével, pozitív példákon keresztül ösztönzi a fiatalokat e foglalkozások választására, amelyhez példaértékű személyeket és szervezeteket kutat fel, akik érdekeltek a tevékenységük és az általuk alkalmazott technológiák közoktatásban tanuló diákok felé történő népszerűsítésében. Ezáltal a Segítő tag pedagógus konkrét támogatást kap abban, hogy tanítványaiban ki tudja alakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét.
 • Tanítási időn kívüli programok szervezésével közreműködik a technológiai fejlődés legfrissebb vívmányainak bemutatásában, szemléltetve például kísérleteken, fizikailag létező installációkon keresztül, hogy a legmodernebb technológiák fejlesztésében való részvétel bárki számára elérhető. – értékelés o) pontja

Az Egyesület számára fontos a minél szélesebb körű támogatás is, ezért szoros kapcsolatot kíván fenntartani mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik célkitűzései megvalósulását, részt vállalnak az Egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében, ennek keretében az Egyesület részt vesz a MTMI oktatás fejlesztését célzó országos közoktatási programok előkészítésében és megvalósításában.

Segítő tag személyes közreműködése az Egyesület céljainak eléréséhez

Az Egyesület céljai eléréséhez mindenképpen szükség van egy magas színvonalú, aktív szakmai közösségre, minél több olyan pedagógusokra, akik használják a GEOMATECH és más digitális tananyagokat az óráikon, akik készek fejlődni és tanulni és tudásukat másokkal, a tantestületben, vagy szakmai barátaikkal megosztani. Ezért szeretnénk, ha az Egyesülethez csatlakozó tagok a következő tevékenységeket végeznék a közös cél elérése érdekében:

 • a saját oktatási gyakorlatában (tanórákon és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon) a GEOMATECH portálon található tananyagok és oktatási rendszer, élményközpontú matematikai és természettudományos oktatási módszer, illetve a modern technológiákra épülő, játékos, interaktív oktatási tartalmak – az intézményi technikai adottságokhoz igazodó – magas színvonalú alkalmazása és alkalmaztatása az általa tanított tanulókkal;
 • az MTMI tantárgyak oktatása során a tanulók (IKT eszközök hatékony használatán keresztüli) önálló ismeretszerzési, kutatási igényének felkeltése;
 • a fentiekben meghatározott eszközök és módszerek, valamint a digitális tananyagok, eszközök, és az oktatástámogató digitális technológiák – különös tekintettel az Egyesület által népszerűsített eszközök és technológiák – alkalmazása terén szerzett gyakorlata és tudása folyamatos fenntartása és fejlesztése;
 • az előzőekben meghatározottakhoz kapcsolódóan, és kiemelten az Egyesület által biztosított képzéseken, programokon, valamint a GEOMATECH rendszer használata során megszerzett tudása és tapasztalatai megosztása, illetve a rendszer alkalmazásának és előnyeinek pedagógus kollégákkal és szülőkkel való megismertetése;
 • tudásmegosztása során aktív együttműködés a tanárhálózat on-line szakmai munkájában;
 • az Egyesület képzési, fejlesztési és MTMI tudást és ismeretszerzést népszerűsítő tevékenységében való részt vétel.

BELÉPÉS AZ EGYESÜLETBE


Belépéshez kérjük a következőképpen járjon el:

 • Töltse le a nyilatkozatot;
 • Nyomtassa ki;
 • Töltse ki;
 • Két tanúval írassa alá;
 • Küldje el nekünk postán (Magyar Digitális Oktatásért Egyesület, 1135 Budapest, Lehel utca 61.)!
Belépési nyilatkozat letöltése
Belépési nyilatkozat pedagógusoknak
Belépési nyilatkozat szakértőknek
Belépési nyilatkozat intézményeknek