A 2017. május 16-án megnyílt az EFOP 3.2.3-17 (illetve június 01-től a VEKOP.7.3.3–17) kódszámú „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázat beadásának első szakasza. Ennek célja a digitális pedagógiai módszertanok, eszközök és tananyagok tanórai alkalmazásának pilot jellegű bevezetése, támogató eszközök biztosítása. Szeretnénk, hogy ezzel a pályázati forrással a lehető legszélesebb körben kerüljön intézményes bevezetésre a GEOMATECH rendszer.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a GEOMATECH, mint egységes digitális pedagógiai szemléletben készült digitális tananyag, oktatási és támogatási rendszer megkapta a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ ajánlását.

 A GEOMATECH egységes digitális pedagógiai szemléletben készült digitális tananyag, képzési és támogatási rendszer, amely

 • az MTMI oktatás digitális módszertani és tartalmi megújításának érdekében kifejlesztett,
 • egyedülálló technológiai újdonságokat integráló,
 • interneten mindenki számára elérhető,
 • a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelő digitális pedagógiai módszertant is tartalmazó egységes szemléletű digitális tananyagrendszer (matematikából a 12 évfolyam számára 1200, természettudományokból 600 tananyag-egység és módszertani ajánlás).

Javasoljuk, hogy a GEOMATECH digitális módszertani szolgáltatás csomag alkalmazását minél teljesebb körben vezessék be az iskolai oktatásba annak érdekében, hogy a tanulók számára egyenlő eséllyel lehessen biztosítani a tanulásuk eredményességét és sikerét növelő eszközöket. Azaz, – és erre a pályázat lehetőséget biztosít – hogy általános iskola esetén mindhárom – alsós matematika, felsős matematika, felsős természettudomány –, középiskola esetén mindkét – matematika, illetve természettudomány – program csomagot tegye részévé az iskola pedagógiai programjának és jelenítse meg az intézmény Digitális Fejlesztési Tervében.

Ennek megfelelően javasoljuk (iskola specifikusan és felmenő rendszerben) mindegyik szolgáltatási csomag igénybevételét az egységes MTMI digitális képzés és módszertan biztosítása érdekében, valamint hogy a tanulók MTMI tantárgyakhoz fűződő viszonya, tanulási motivációja és eredménye jelentősen javuljon.

 • Digitális módszertani eszköz biztosítása:

GEOMATECH a diákok életkori sajátosságainak, igényeihez illeszkedő digitális feladat, tananyag és képzési rendszer (NAT-hoz illeszkedő 1800 digitális tananyag, digitális oktatási módszertani útmutató, interaktív keretrendszer) – amelyhez ingyenes hozzáférést és használatot biztosítunk.

Az EFOP 3.2.3-17 és a VEKOP.7.3.3–17 pályázatokba bevont iskolák számára biztosítjuk (a lehetőségekhez mérten) a digitális tananyagoknak az iskola esetleges egyedi igényeihez való korlátozott mértékű adaptációját, amelybe a pályázat megvalósítása során kiképzett tanár kollégákat bevonjuk, és mint támogató szolgáltatás 100%-ban finanszírozható.

 • Pedagógiai módszertani elemek – képzési szolgáltatás:

A pályázati felhívásban meghatározottak szerint a pályázat során alkalmazott akkreditált pedagógus képzést legalább 50%-ban online módon kell megvalósítani. Ennek megfelelően a GEOMATECH rendszer alkalmazásához szolgáltatott képzés két részből áll:

 • GEOMATECH alapképzés (a http://dpmk.hu/ honlapon meghatározott tantárgyi bontásban – alsó tagozat, felső tagozatos matematika, felső tagozatos természettudomány, középiskolai matematika, középiskolai természettudomány – továbbiakban GEOMATECH) – 60 kredites, 60 kontakt órás képzés a pályázat kezdetét követő első „tanfélévben”
 • Egy teljes tanévre vonatkozó folyamatos szakmai támogatást, mentorálást is magában foglaló 84 órás akkreditált képzés blended learning (12 kontakt és 72 óra online óra) formában – GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat elnevezésű képzés. A képzés két tanítási félévben történik 12-12 héten keresztül heti 2 óra elfoglaltságban.

Így a teljes képzés 3 tanítási féléven keresztül folyik 144 órában, két modulban a bevezetést és a gyakorlatba ültetést is támogató (cselekvés általi tanulás) online személyes és kiscsoportos támogatással.

60 órás/60 kredites akkreditált pedagógus továbbképzés (GEOMATECH@…..):

Egy csoportban (a képzés tapasztalatai alapján) 6-12 fő tud eredményesen tanulni. A képzéshez a pályázónak (tankerületnek) kell biztosítani az informatikai tantermet. A szolgáltatás teljes körűen tartalmazza

 • a helyszíni képzést;
 • a tananyagot;
 • a Coospace e-learning rendszerhez való hozzáférést;
 • vizsgáztatást;
 • a képzés ideje alatt a teljes tanulás támogatást (on-line módon);
 • a szakmai tudásközösséghez való hozzáférést;
 • a végzettség kiadását.

GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat (84 órás/84 kredites akkreditált pedagógus továbbképzés)

Ezt követően blended learning formában  – 12 óra kontakt és 72 óra online képzés – 2 tanítási félév (24 hét) alatt 8 fős kiscsoportban minden résztvevőknek a két félév során összesen 3 alkalommal kell saját választott tantárgy (évfolyam) esetén a GEOMATECH tananyag tanórai alkalmazását bemutatni és a csoportban megbeszélve a tanórai munkát közösen értékelni. A képzés során a résztvevők tényleges szakmai támogatást kapnak a digitális tananyag tanórai felhasználásában. A csoportban összesen 24 tényleges tanítási bemutató (egyéni tanulás – összesen 3×2 tanóra), és ennek megbeszélése (csoportos virtuális tanulás – hetente 90 perc 24 alkalommal) történik.

Egyéni online tanulás – 3x 2 = 6 óra

A résztvevő pedagógus az adott félévben tanított bármely választott tantárgyára és osztályára vonatkozóan egy előre megadott héten, az aktuálisan tanítandó tananyag esetében (összesen 3 előre meghatározott tanórára vonatkozóan)

 • megtervezi az általa választott digitális tanegységet tartalmazó órát, erre vonatkozóan összeállítja az óra óravázlatát, melyet az oktatóval előzetesen szakmailag (online konzultáció formájában) egyeztet, megvitat;
 • az így kialakított óravázlatnak megfelelően pedagógus kolléga azt a saját osztályában letanítja, (szülői engedéllyel) a digitális tanegység tanórai alkalmazását (min 15 perc) videón rögzíti (3x 1 óra)

Csoportos virtuális tanulás – 24×2 =48 óra

A fent meghatározott módon előkészített és oktatott és videón rögzített digitális tananyagegységet a heti (péntek délután) virtuális csoport-megbeszélés során (moderált virtuális csoport foglalkozás) megtekintenek, közösen értékelnek,

Egyéni feladatok/”beadandók” online támogatással – 3×3 óra + 9 óra = 18 óra

 • A virtuális osztálytermi kiscsoportos konzultáción (lásd csoportos virtuális tanulás) kapott visszacsatolást felhasználva a „tanítási gyakorlatot” végző pedagógus kolléga az előzetes óravázlatot véglegesíti, és azt végleges óratervvé fejleszti. Ehhez szintén oktatói támogatást kap. (egyéni feladat/tanulás óraszáma – 3 óra/óraterv).
 • Végül a képzés zárásaként minden résztvevő egy, a tanórák 40%-ában digitális GEOMATECH tanegységek alkalmazását is tartalmazó tanmenetet készít. Ezekhez a tevékenységekhez a képzés során a képző szakmai támogatást nyújt. A feladat elvégzésének tervezett időigénye 9 óra.

Kontakt órás foglalkozások

 • A képzés indításakor a csoport (6 kontakt óra) indító foglalkozáson vesz részt, ahol megismerik a képzés célját, tartalmát, a beadandó feladatokat és ezzel kapcsolatos elvárásokat. Egyeztetik és kialakítják az óravázlat, óraterv és tanmenet formai és tartalmi követelményeit. Ütemezik és beosztják a 24 hét alatt elvégzendő tanítási gyakorlatokat, azok témáját, pedagógus személyét és kialakítják a teljes képzés ütemezett órarendjét. Megismerik az online felületet, valamint kiscsoportosan saját gyakorlaton keresztül pilot jelleggel elkészítenek egy óratervet és egy minta tanmenetet.
 • A képzés zárásaként (szintén 6 óra kontakt foglalkozás keretében) a résztvevők egyénileg bemutatják, és szakmailag közösen értékelik az előzetesen elkészített 40%-osan digitális tartalommal támogatott digitális tanmenetet.
 Képzésbe integrált támogató szolgáltatások

A GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat elvégzése során a résztvevők szakmai támogatást kapnak a pályázat által kötelezően meghatározott következő területeken egy tanéven keresztül:

 • módszertani csomag intézményi bevezetését támogató online „help-desk” szolgáltatás;
 • választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óravázlatok, óratervek, tanmenetek stb.);
 • résztvevő intézmény bevont pedagógusainak folyamatos szakmai támogatása, mentorálása;
 • megvalósítása és az eredmények hasznosítása – kiemelten a jó gyakorlatok, az implementált tananyagok, módszertanok megosztása;
 • online   tanári   közösségek kialakítása, legalább a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere (az alkalmazott tananyagok, módszertanok, eszközök, programok vonatkozásában) megvalósítása

A képzés eredményekén előáll:

 • 24 db digitális tanmenet (tanórák 40%-ában digitális eszközöket tartalmazva)
 • 3 GEOMATECH digitális tanegység oktatását és mobil eszköz tanulói alkalmazását tartalmazó egyéni óravázlat
 • 3 GEOMATECH digitális tanegység oktatását és mobil eszköz tanulói alkalmazását tartalmazó, a tanulók várható reakcióját, válaszait stb. is tartalmazó egyéni óraterv

 A továbbképzés eredményeként a pedagógus képes lesz:

 • GEOMATECH digitális tanegységeit, eszközeit, és módszereit önállóan, rendszer szinten a pedagógiai munkájában (tanórai és tanórán kívüli) alkalmazni és saját oktatási gyakorlatába beépíteni;
 • saját oktatott tantárgyai esetén elvárt minőségű, a pedagógusi minősítési rendszernek megfelelő digitális óravázlatot, óratervet, tanmenetet önállóan elkészíteni és azt az oktatása során felhasználni;
 • saját oktatott tantárgyára vonatkozóan a tanórák legalább 40%-ában a tanulók életkori sajátosságainak és tanulási motivációjának megfelelő digitális tartalmak, eszközök, módszerek használatát tanmenetbe integrált módon megtervezni és azokat használni;
 • online szakmai közösségekben tudásmegosztást generálni, abban hatékonyan részt venni

A GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat képzési modul lehetőséget teremt arra, hogy olyan pedagógusokat is be tudjanak vonni a GEOMATECH digitális programcsomag iskolai bevezetésébe és a pályázat sikeres megvalósításába, akik a GEOMATECH alapképzés valamelyikét már sikeresen teljesítették.

GEOMATECH képzés elégedettség mérő kérdőívek