GEOMATECH@Digitális tanítási gyakorlat

A továbbképzés célja:

GEOMATECH@digitális tanítási gyakorlat képzés célja egy teljes tanéven keresztül az MTMI (angolul STEAM) tantárgyak oktatásához kapcsolódó digitális tananyagok, digitális eszközökkel támogatott élményközpontú matematikai és természettudományos oktatási módszerek, játékos, interaktív oktatási tartalmak (különös tekintettel a GEOMATECH digitális pedagógiai rendszer tananyagaira, a 3D virtuális és valós tárgyalkotás adta lehetőségekre és a mobil alkalmazásokra) – továbbiakban digitális pedagógiai eszközök – tanórai tanítási gyakorlatba ültetésének elősegítése a következőkön keresztül:

 • a digitális pedagógiai eszközökkel, az intézmény technikai adottságait és a tanulók életkori sajátosságait is figyelembe vevő módon való tanítás egyéni gyakoroltatása;
 • a csoporttagok (azonos tantárgyat és korcsoportot tanító, de földrajzilag eltérő helyen lévő és eltérő feltételek mellett tanító kollégák) digitális pedagógiai eszközökkel való tanításának megfigyelése;
 • az egyéni tanítási gyakorlat szakmailag irányított, strukturált (virtuális csoportmunka) megbeszélésén keresztül az egymástól való tanulás moderálása;
 • a digitális pedagógiai eszközök tanórai alkalmazásához kapcsolódó tudásmegosztás inspirálása és a digitális pedagógiai eszközhasználat jó gyakorlatai összegyűjtésének és egyéni oktatási gyakorlatba való ültetésének támogatása;
 • az eszközök tanórai használatának valós szakmai támogatása, és ezáltal a sikeres alkalmazás lehetőségének maximalizálása.

Célja ezzel egyidejűleg a digitális pedagógiai eszközhasználathoz kapcsolódó attitűd változáshoz szükséges alkalmazási motiváció egy tanévnyi időtartamban történő folyamatos fenntartása és a sikeres alkalmazáson keresztül a digitális pedagógiai eszközök tudatos tanórai használatának megszilárdítása.

Virtuális csoportmunkában és IKT eszközökkel támogatott tudásmegosztó csoportban folyamatosan részt venni, azzal kapcsolatban valós tapasztalatot szerezni és gyakorlatot kialakítani.

Továbbá az egymástól nagyobb földrajzi távolságban levő különböző iskolákban azonos tantárgyat és korcsoportot tanító pedagógusok virtuális csoportjában egymás tanítási gyakorlatának megfigyelése, és ezen keresztül olyan, tantárgy specifikus egyéni digitális pedagógiai eszköz-kollekció kialakítása, melynek segítségével az adott tantárgy oktatása során a tanítási órák legalább 40%-ban tudatos digitális eszközhasználat valósulhat meg.

Végül, hogy az egy teljes tanévre vonatkozó folyamatos szakmai támogatást, mentorálást is magában foglaló képzés elvégzésével a résztvevő képes legyen:

 • saját tanítási stílusához és az általa oktatott diákok tanulási motivációjához és egyedi igényeihez illeszkedően az előzetesen már megismert digitális pedagógiai eszközök, digitális tartalmak közül tudatosan választani;
 • digitális pedagógiai eszközök tanórai használathoz kapcsolódóan a pedagógus életpálya modell portfólió feltöltési kötelezettségének is megfelelő óravázlatot, óratervet és tanmenetet írni;
 • azokat ennek megfelelően önállóan a tanórán használni, saját képzési gyakorlatába illeszteni;
 • és ennek eredményeként olyan digitális eszközöket tudatosan használni, melyekkel a nemzetközi tapasztalatok szerint lehetséges a tanulók STEAM tantárgyak iránti tanulási motivációját erősíteni és fenntartani, valamint a tanulók természettudományokhoz való pozitív hozzáállását javítani.

A program tartalmának rövid ismertetése:

GEOMATECH@digitális tanítási gyakorlat – az MTMI tantárgyak oktatásához kapcsolódó digitális eszközök és interaktív digitális oktatási tartalmak (GEOMATECH rendszer tananyagai, a 3D nyomtatás digitális módszerei, mobil alkalmazások) tanórai használatát egy teljes tanéven keresztül segítő 84 órás (12 kontakt és 72 óra online óra) folyamatba ágyazott továbbképzési program. A képzés két tanítási félévben 12-12 héten keresztül heti 2 óra online elfoglaltsággal folyik.

A képzés előfeltétele digitális pedagógiai eszközök használatát oktató akkreditált pedagógus képzés elvégzése GEOMATECH és/vagy 3D nyomtatás témakörökben
A képzés főbb moduljai:

 1. Kontaktórás bevezető foglalkozás, melynek célja a tanár kollégák és a képzés követelményeinek megismerése, valamint a szakmai együttműködés és tudásmegosztás kialakítása a csoporton belül.
 2. Folyamatba ágyazott online digitális tanítási gyakorlat 8 fős csoportban a résztvevő által meghatározott saját tantárgy és évfolyamra vonatkozva. A 2×12 hét alatt e-mentorált egyéni munka során 3 óratervezési gyakorlat, digitális tanóra megtartása (összesen 9 órában); 2×12 héten keresztül heti egy alkalommal online csoportos reflektív megbeszélés, óraelemzés és tapasztalatcsere (összesen 12 óra egyéni felkészülés és 48 óra virtuális csoportfoglalkozás).
 3. Kontaktórás értékelő foglalkozás tapasztalatcserével.

A csoportokat, kihasználva az online lehetőségeket, tudatosan eltérő földrajzi helyen, eltérő tanítási helyzettel rendelkező iskolák tanáraiból állítjuk össze, ezzel is növelve a tapasztalatok sokszínűségét. A továbbképzés további specialitása, hogy a képzés során elkészült dokumentumok, értékelések bekerülhetnek a portfólióba. Valamint hogy egy tanéven keresztül folyamatos valós támogatást kap a résztvevő a digitális eszközök tanórai alkalmazásában.
A tanúsítvány kiadásának a feltételei: a képzés legalább 80%-án való részvétel, 3 digitális óraterv, 3 digitális óravázlat elkészítése, 3 digitális MTMI óra (saját iskolában, videóra rögzítve) megtartása. A képzés gyakorlati vizsgával zárul, amely során kell elkészíteni és beadni a résztvevőnek a saját maga választotta tantárgy és évfolyamra a tanórák 40%-ában digitális eszközt is használó portfolió konform tanmenet.

Képzések indulása: a képzés kétszer egy évben, a tanítási félév elején (első tanítási félév – szeptember második tanítási hete; második tanítási félév – február második tanítási hete) vegyes csoportokban indul. A képzésre történő jelentkezési határidő utolsó napja augusztus 21. illetve január 15.

A képzés alapára: 1.650.000 Ft/csoport

Amennyiben további információkat szeretne kapni erről a képzésről, kérjük hívja kollégánkat a 30/280-9450-es telefonszámon, vagy töltse ki a lenti űrlapot: