Kedves Tagjaink, Geomatech-et szerető és használó kollégák, pályázó intézmények, Fenntartók!

2017 június 16.-án megnyílt az EFOP 3.2.3-17 (illetve június 01-től a VEKOP.7.3.3–17) kódszámú „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázat beadásának első szakasza. Ennek célja a digitális pedagógiai módszertanok, eszközök és tananyagok tanórai alkalmazásának pilot jellegű bevezetése, támogató eszközök biztosítása. Szeretnénk, hogy ezzel a pályázati forrással a lehető legszélesebb körben kerüljön intézményes bevezetésre a GEOMATECH rendszer.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a GEOMATECH, mint egységes digitális pedagógiai szemléletben készült digitális tananyag, oktatási és támogatási rendszer megkapta a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) (Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) szakmai implementációját támogató szervezete) ajánlását. Így az a pályáztató által is támogatható digitális módszertani csomaggá vált http://dpmk.hu/. és kiemelten alkalmas az intézményi Digitális Fejlesztési Terv részeként a pályázati megvalósításra.

Most lehetőség van rá, hogy a felhívás keretében bevont iskolák eszközt és teljes körű képzést és alkalmazási támogatást kaphassanak a GEOMATECH alkalmazásához.

Az EFOP 3.2.3-17 és a VEKOP.7.3.3–17 pályázatokhoz szolgáltatott digitális módszertani csomag részletei
(a pályázat 3.1.1.1.-ban meghatározott „Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek”-nek megfelelően)

A GEOMATECH egységes digitális pedagógiai szemléletben készült digitális tananyag, képzési és támogatási rendszer, amely 

 • az MTMI oktatás digitális módszertani és tartalmi megújításának érdekében kifejlesztett,
 • egyedülálló technológiai újdonságokat integráló,
 • interneten mindenki számára elérhető,
 • a Nemzeti alaptanterv követelményeinek megfelelő digitális pedagógiai módszertant is tartalmazó egységes szemléletű digitális tananyagrendszer (matematikából a 12 évfolyam számára 1200, természettudományokból 600 tananyag-egység és módszertani ajánlás).

Javasoljuk, hogy a Geomatech digitális módszertani szolgáltatás csomag alkalmazását minél teljesebb körben vezessék be az iskolai oktatásba annak érdekében, hogy a tanulók számára egyenlő eséllyel lehessen biztosítani a tanulásuk eredményességét és sikerét növelő eszközöket. Azaz, – és erre a pályázat lehetőséget biztosít – hogy általános iskola esetén mindhárom – alsós matematika, felsős matematika, felsős természettudomány –, középiskola esetén mindkét – matematika, illetve természettudomány – program csomagot tegye részévé az iskola pedagógiai programjának és jelenítse meg az intézmény Digitális Fejlesztési Tervében.

Ennek megfelelően javasoljuk (iskola specifikusan és felmenő rendszerben) mindegyik szolgáltatási csomag igénybevételét az egységes MTMI digitális képzés és módszertan biztosítása érdekében, valamint hogy a tanulók MTMI tantárgyakhoz fűződő viszonya, tanulási motivációja és eredménye jelentősen javuljon.

A digitális módszertani csomag pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások és azok költségei

1. Digitális módszertani eszköz biztosítása:

GEOMATECH diákok életkori sajátosságainak, igényeihez illeszkedő digitális feladat, tananyag és képzési rendszer (NAT-hoz illeszkedő 1800 digitális tananyag, digitális oktatási módszertani útmutató, interaktív keretrendszer) – ingyenes hozzáférést és használatot biztosítunk. 

Az EFOP 3.2.3-17 és a VEKOP.7.3.3–17 pályázatokba bevont iskolák számára biztosítjuk (a lehetőségekhez mérten) a digitális tananyagoknak az iskola esetleges egyedi igényeihez való korlátozott mértékű adaptációját, melybe a pályázat megvalósítása során kiképzett tanár kollégákat bevonjuk, és mint támogató szolgáltatás 100%-ban finanszírozható.

2. Pedagógiai módszertani elemek – képzési szolgáltatás:

A pályázati felhívásban meghatározottak szerint a pályázat során alkalmazott akkreditált pedagógus képzést legalább 50%-ban online módon kell megvalósítani. Ennek megfelelően a GEOMATECH rendszer alkalmazásához szolgáltatott képzés két részből áll:

 • GEOMATECH alapképzés (a http://dpmk.hu/ honlapon meghatározott tantárgyi bontásban – alsó tagozat, felső tagozatos matematika, felső tagozatos természettudomány, középiskolai matematika, középiskolai természettudomány – továbbiakban GEOMATECH) – 60 kredites, 60 kontakt órás képzés a pályázat kezdetét követő első „tanfélévben”
 • Egy teljes tanévre vonatkozó folyamatos szakmai támogatást, mentorálást is magában foglaló 84 órás akkreditált képzés blended learning (12 kontakt és 72 óra online óra) formában – GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat elnevezésű képzés. A képzés két tanítási félévben történik 12-12 héten keresztül heti 2 óra elfoglaltságban.

Így a teljes képzés 3 tanítási féléven keresztül folyik 144 órában, két modulban a bevezetést és a gyakorlatba ültetést is támogató (cselekvés általi tanulás) online személyes és kiscsoportos támogatással.

1. 60 órás/60 kredites akkreditált pedagógus továbbképzés (GEOMATECH@…..):

A képzést – általános iskolák esetén – iskolánként és csoportonként a megvalósítás során 1.650.000 Ft/csoport/iskola áron tervezze. Egy csoportban (a képzés tapasztalatai alapján) 6-12 fő tud eredményesen tanulni. A képzéshez a pályázónak (tankerületnek) kell biztosítani az informatikai tantermet. A szolgáltatás teljes körűen tartalmazza

 • a helyszíni képzést;
 • a tananyagot;
 • a Coospace e-learning rendszerhez való hozzáférést;
 • vizsgáztatást;
 • a képzés ideje alatt a teljes tanulás támogatást (on-line módon);
 • a szakmai tudásközösséghez való hozzáférést;
 • a végzettség kiadását.

A képzések részletes leírását megtalálja a http://dpmk.hu/ illetve a http://geomatech.hu/tanaroknak/kepzeseink honlapokon

2.1.1. Javaslat a költségek kalklálásához

Általános iskola alsó tagozatánál – javasoljuk az iskolánkénti 6-12 fős csoportokkal valló kalkulációt, tekintettel arra, hogy az alsó tagozaton minden matematikát és természetismeret tanító pedagógus a képzésben részt vehet és a GEOMATECH eszközt sikerrel tudja használni. Ez iskolánként/csoportonként 1.650.000 Ft. költséget jelent.

Felső tagozat esetében – felső tagozat esetében a matematikát és a természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusokat szétbontva oktatjuk, ezért az egy iskolában egy csoportba tanuló pedagógusok száma nem biztos, hogy eléri a minimális csoportlétszámot. Ezért azt javasoljuk, hogy a felső tagozatos GEOMATECH@élményszerű matematika/természettudomány képzéseknél nem iskolánkénti, hanem tankerületi csoportokkal (a közösen pályázó általános iskolák felső tagozatos tanár kollégák közös csoportban érdemes képezni) kalkuláljon. Csoport nagyság ebben az esetben is 6-12 fő. Ebben az esetben ez 1.650.000 Ft/csoport/tankerület költséget jelenthet.

Az egy kötelezően bevont gimnázium esetében – lehetséges, hogy a képzésen résztvevő tanárok száma az előzőnél is kevesebb. Amennyiben az egy képzésen résztvevő tanárok száma kevesebb, mint 6 fő, akkor érdemes lehet a GEOMATECH@látható matematika és látható természettudomány egy másik (helyileg közel lévő) EFOP 3.2.3.-17 pályázatba bevont gimnáziummal közösen megszervezni a pedagógus képzés. Alternatív megoldásként a gimnáziumban oktató tanár kollégák együtt képezhetők a pályázatba bevont általános iskolák felsős, egyetemi végzettséggel rendelkező tanár kollégákkal. Ennek kifejezett előnye lehet az (és ezt támasztották alá a 2500 pedagógus GEOMATECH képzéseknél azok az esetek, amikor vegyesen képeztük a felsős kollégákat a középiskolában tanítókkal), hogy közvetlen szakmai kapcsolat alakult ki a két csoport között és az általános iskola/középiskola átmenet kérdései és problémái megbeszélésre, közös értelmezésre és esetenként helyi megoldásra kerültek.

Az első esetben féláron, második esetben a lehet hogy nulla költséggel tud kalkulálni

2. GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat (84 órás/84 kredites akkreditált pedagógus továbbképzés)

Ezt követően blended learning formában  – 12 óra kontakt és 72 óra online képzés – 2 tanítási félév (24 hét) alatt 8 fős kiscsoportban minden résztvevőknek a két félév során összesen 3 alkalommal kell saját választott tantárgy (évfolyam) esetén a GEOMATECH tananyag tanórai alkalmazását bemutatni és a csoportban megbeszélve a tanórai munkát közösen értékelni. A képzés során a résztvevők tényleges szakmai támogatást kapnak a digitális tananyag tanórai felhasználásában. A csoportban összesen 24 tényleges tanítási bemutató (egyéni tanulás – összesen 3×2 tanóra), és ennek megbeszélése (csoportos virtuális tanulás – hetente 90 perc 24 alkalommal) történik.

Egyéni online tanulás – 3x 2 = 6 óra

A résztvevő pedagógus az adott félévben tanított bármely választott tantárgyára és osztályára vonatkozóan egy előre megadott héten, az aktuálisan tanítandó tananyag esetében (összesen 3 előre meghatározott tanórára vonatkozóan)

 • megtervezi az általa választott digitális tanegységet tartalmazó órát, erre vonatkozóan összeállítja az óra óravázlatát, melyet az oktatóval előzetesen szakmailag (online konzultáció formájában) egyeztet, megvitat;
 • az így kialakított óravázlatnak megfelelően pedagógus kolléga azt a saját osztályában letanítja, (szülői engedéllyel) a digitális tanegység tanórai alkalmazását (min 15 perc) videón rögzíti (3x 1 óra)

Csoportos virtuális tanulás – 24×2 =48 óra

A fent meghatározott módon előkészített és oktatott és videón rögzített digitális tananyagegységet a heti (péntek délután) virtuális csoport-megbeszélés során (moderált virtuális csoport foglalkozás) megtekintenek, közösen értékelnek,

Egyéni feladatok/”beadandók” online támogatással – 3×3 óra + 9 óra = 18 óra

 • A virtuális osztálytermi kiscsoportos konzultáción (lásd csoportos virtuális tanulás) kapott visszacsatolást felhasználva a „tanítási gyakorlatot” végző pedagógus kolléga az előzetes óravázlatot véglegesíti, és azt végleges óratervvé fejleszti. Ehhez szintén oktatói támogatást kap. (egyéni feladat/tanulás óraszáma – 3 óra/óraterv).
 • Végül a képzés zárásaként minden résztvevő egy, a tanórák 40%-ában digitális GEOMATECH tanegységek alkalmazását is tartalmazó tanmenetet készít. Ezekhez a tevékenységekhez a képzés során a képző szakmai támogatást nyújt. A feladat elvégzésének tervezett időigénye 9 óra.

Kontakt órás foglalkozások

 • A képzés indításakor a csoport (6 kontakt óra) indító foglalkozáson vesz részt, ahol megismerik a képzés célját, tartalmát, a beadandó feladatokat és ezzel kapcsolatos elvárásokat. Egyeztetik és kialakítják az óravázlat, óraterv és tanmenet formai és tartalmi követelményeit. Ütemezik és beosztják a 24 hét alatt elvégzendő tanítási gyakorlatokat, azok témáját, pedagógus személyét és kialakítják a teljes képzés ütemezett órarendjét. Megismerik az online felületet, valamint kiscsoportosan saját gyakorlaton keresztül pilot jelleggel elkészítenek egy óratervet és egy minta tanmenetet.
 • A képzés zárásaként (szintén 6 óra kontakt foglalkozás keretében) a résztvevők egyénileg bemutatják, és szakmailag közösen értékelik az előzetesen elkészített 40%-osan digitális tartalommal támogatott digitális tanmenetet.

Képzésbe integrált támogató szolgáltatások 

A GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat elvégzése során a résztvevők szakmai támogatást kapnak a pályázat által kötelezően meghatározott következő területeken egy tanéven keresztül:

 • módszertani csomag intézményi bevezetését támogató online „help-desk” szolgáltatás;
 • választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óravázlatok, óratervek, tanmenetek stb.);
 • résztvevő intézmény bevont pedagógusainak folyamatos szakmai támogatása, mentorálása;
 • megvalósítása és az eredmények hasznosítása – kiemelten a jó gyakorlatok, az implementált tananyagok, módszertanok megosztása;
 • online   tanári   közösségek kialakítása, legalább a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere (az alkalmazott tananyagok, módszertanok, eszközök, programok vonatkozásában) megvalósítása

A képzés eredményekén előáll:

 • 24 db digitális tanmenet
 • 3 GEOMATECH digitális tanegység oktatását és mobil eszköz tanulói alkalmazását tartalmazó egyéni óravázlat
 • 3 GEOMATECH digitális tanegység oktatását és mobil eszköz tanulói alkalmazását tartalmazó, a tanulók várható reakcióját, válaszait stb. is tartalmazó egyéni óraterv

A továbbképzés eredményeként a pedagógus képes lesz: 

 • GEOMATECH digitális tanegységeit, eszközeit, és módszereit önállóan, rendszer szinten a pedagógiai munkájában (tanórai és tanórán kívüli) alkalmazni és saját oktatási gyakorlatába beépíteni;
 • saját oktatott tantárgyai esetén elvárt minőségű, a pedagógusi minősítési rendszernek megfelelő digitális óravázlatot, óratervet, tanmenetet önállóan elkészíteni és azt az oktatása során felhasználni;
 • saját oktatott tantárgyára vonatkozóan a tanórák legalább 40%-ában a tanulók életkori sajátosságainak és tanulási motivációjának megfelelő digitális tartalmak, eszközök, módszerek használatát tanmenetbe integrált módon megtervezni és azokat használni;
 • online szakmai közösségekben tudásmegosztást generálni, abban hatékonyan részt venni

A GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat képzési modul lehetőséget teremt arra, hogy olyan pedagógusokat is be tudjanak vonni a GEOMATECH digitális programcsomag iskolai bevezetésébe és a pályázat sikeres megvalósításába, akik a GEOMATECH alapképzés valamelyikét már sikeresen teljesítették.

A GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat képzési csomag költsége: 1.650.000 Ft/csoport (8 fős csoportokban) A költségek tervezése során az előzőekben leírtakhoz hasonlóan javasoljuk tervezni.

A fenti költségek csak példaként szolgálnak. A tényleges költségek megtervezése csak a konkrét pedagógus számok és képzési programok ismeretében lehetséges, melyben kollégáink állnak rendelkezésükre: 20-9825192 telefonszámon, vagy az egyesulet@mdoe.hu mailen, vagy a honlapon megadott elérhetőségeken.

Résztvevő pedagógusok pályázati indikátorok teljesítésében való motivációja

A pályázathoz több indikátor kapcsolódik. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy tankerületi szinten legalább 40 pedagógus bevonása, és bevont pedagógusonként 10/tanév, összesen 30 db, a választott csomaghoz kapcsolódó digitális óravázlat fejlesztése és a NKP-ra való feltöltése szükséges. A programban való részvétel és a digitális óravázatok megalkotása egyrészt szakmailag kihívást jelentő, a szakmai fejlődési lehetőséget megteremtő feladat, ugyanakkor jelentős többlet terhelést jelent a résztvevő pedagógusok számára. Ezért javasoljuk, hogy a költségek között pedagógusonként a 30 digitális egység létrehozásának „honorálására” (megbízási szerződésen alapulva) 150.000 – 200.000 Ft és annak járulékai költséget elkülöníteni. Ezáltal a részvételi motivációt meg lehet alapozni. Ez összességében (4 iskola esetén) 10.000.000 Ft költséget jelent, viszont jelentősen megnövelheti a program sikerét.

A program szakmailag megvalósítja (a KIT országos képzési szolgáltatóval együttműködve) a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület, amely a GEOMATECH projekt tanárai, kutatói által alapított, több mint 1000 (pedagógust, iskolát és szakembert) integráló tudásközösség. Célja a digitális oktatási technológiák használatának ösztönzésén keresztül a MTMI képzés digitális tartalmi és módszertani megújítása a közoktatásban.

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .